Нашият екип

Нашият екип

Опит

Екипът на ЕВРОПРОДЖЕКТ е млад, реактивен и творчески, съставен от наполовина френски и наполовина български консултанти. Главният фактор за успех на ЕВРОПРОДЖЕКТ е разнообразието на профила й от консултанти, което осигурява дълбоко разбиране на програмите и политиките на ЕС и по-високо качество на работата.
Винаги сме на разположение да разберем и да отговорим на нужди Ви и можем да Ви предоставим персонализирани и успешни решения.


Сирма АНАСТАСОВА

Сирма е магистър по Европейски политики и администрация от Колежа на Европа в Брюж,
със специален фокус върху развитието на вътрешните и външната политики на Европейския съюз.
Предишният й опит във водещи обучителни центрове е допринесъл за развитието на нейния
професионализъм и експертиза по отношение на европейските образователни и изследователски
политики. Професионалният й опит в български публични организации и централната
администрация, от друга страна, задълбочава разбирането и познанията й относно европейските
структурни фондове.

sirma.anastassova ( at ) europroject.bgАнгел ШОТЕВ

Ангел е завършил университета в Дънди с бакалавърска степен „Политика и икономика“, както и
университета в Льовен с магистърска степен „Европейски науки“. Уменията му в сферата на
европейското финансиране са придобити в следствие на работата му по подготовката и управлението
на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

angel.shotev ( at ) europroject.bgНатали ДИМИТРОВА

Натали има завършена магистърска степен по "Устойчив Бизнес, Енергетика и Финанси"
към Центъра за Международен Бизнес и Устойчиво Развитие, Лондон, както и бакалавърска
степен по "Международни Икономически Отношения" към УНСС, София. Допълнителните й
специализации са в областта на продуктов мениджмънт и иновации към Виенския Икономически
Университет, Австрия, както и пълна стипендия за обучение в областта на Устойчивото
Развитие към Фондация Сендзимир, Полша. Опитът й във водещи компании за бързооборотни
стоки, изследователски център с основен фокус устойчива мобилност и бизнес инкубатор
базиран в Тех Сити, Лондон, са й предоставили възможност да развие компетенции в
разработката и управлението на проекти в областта на устойчивото развитие, околната
среда и дигиталните иновации.

natali.dimitrova ( at ) europroject.bgПолина Хитова

Полина е завършила Софийски университет с бакалавърска степен Европеистика и магистърска сепен
Управленкси информационни системи. Предходният й опит в кандидатстване и изпълнение на проекти
и поръчки по тръжни процедури й дава задълбочен поглед върху процедурите и инструментите за
успешно разработване и управление на проекти, финансирани от инструментите на Европейски съюз
и други донори. Участвала е в изпълнението на поръчки за кампании за осигуряване на информация
и публичност на различни институции и като административен експерт в различни трансгранични
проекти и по Еразъм +. Има опит в набирането на средства за организации със стопанска и
нестопанска цел.

polina.hitova (@) europroject.bgРумяна Мишонова

Румяна е доктор по социология (Университет Нант- Франция) и старши консултант в областта на
кръговата икономика, управление на иновациите (технически и социални иновации) и
социално-икономическите импакти на дигиталния преход. Нейният професионален опит като академичен
изследовател и лектор е съчетан със солиден опит с сферата на трансфера на технологии и знания
и интелектуалната собственост в колаборативни проекти. Тя успешно съдейства за създаването на
няколко спин-оф. Румяна има повече от 15 години опит в подготовката и оценката на научни проекти.

rumiana.michonova (@) europroject.bgМая Гуевска

Мая Гуевска има магистърска степен по Европейски проекти, бакалавърска степен по Социални
дейности от Софийски университет и е учила в Карловия Университет, Прага, Чехия по програма
Еразъм. Мая има специфичен опит в публичния и неправителствения сектор в управление на проекти
и писане на проектни предложения. Работила е в отдели по Европейски програми и проекти към две
общини в България, включително като старши експерт по координиране на проекти за териториално
сътрудничество, свързани с регионално икономическо и социално развитие и интеграционен процес
(в сферите на социално предприемачество, енергийна ефективност, устойчиво градско развитие,
култура и социални услуги) по програми ИНТЕРРЕГ, FP7, Хоризонт 2020 и ЕИП грантови схеми.
Тя е основател и настоящ член на малко НПО в България и има опит в неправителствения сектор
с множество международни частни и публични донори в Европа и САЩ (специализация в Atlas Corps
чрез Държавен департамент на САЩ).

maya.guevska@europroject.bg