Програма за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.)

Програма за развитие на селските райони е финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който има за цел да допринесе за изпълнението на стратегията Европа 2020, чрез насърчаване на устойчивото развитие на селските райони на цялата територия на ЕС по начин, допълващ останалите инструменти на общата селскостопанска политика, политиката на сближаване и общата политика в областта на рибарството. Фондът следва да допринесе за един по-балансиран в териториално и екологично отношение, по-съобразен с изменението на климата и устойчив на изменението на климата и по-иновативен селскостопански сектор на ЕС.

Целите на Програма за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.) са:

  • Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.
  • Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.
  • Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Приоритетите, заложени в основата на Програма за развитие на селските райони (2014 2020 г.) са:

  • Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;
  • Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;
  • Oпазване и възстановяване на околната среда.

Общият бюджет на ПРСР за периода 2014 – 2020 г. е близо 2.9 млрд. евро.

Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2017 г. може да изтеглите ТУК.


Предстоящи мерки, по които се очакват приеми на проектни предложения:

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепа за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделски стопанства.

прочети повече

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подкрепа за материални и нематериални инвестиции в предприятия, които преработват земеделски продукти, както и за и изграждане и оборудване на нови предприятия, които ще преработват земеделски продукти.

прочети повече