Еразъм+

Какво представлява Еразъм + ?

Еразъм+ е новата европейска програма за периода 2014-2020г., която цели да се справи със социално-икономическите промени, както и да подкрепи европейската политика за растеж, заетост, равнопоставеност и социално приобщаване като част от стратегията Европа 2020 за растеж, заетост и иновации.

Програмата е съставена от три области: образование, обучение, младежта и спорта. Тя надгражда на над 25 г. Европейски програми в тези области като интегрира следните програми част от периода 2007-2013 г. – Програма за учене през целия живот, вкл. програмите Еразъм, Леонардно да Винчи, Коменски и Грюндвиг, програма „Младежта в действие”, както и 5 международни програми – „Еразмус Мундус”, „Темпус”, Alfa, Edulink и програмата за сутрудничество с индустриалните държави.

7 годишният бюджет на програмата от 16, 4 милиарда EUR е разпределена по следния начин:

 • 77.5% са отпуснати за областта на образованието и обучението
 • 10% за младежта
 • 3.5% за гаранциите по заеми
 • 3.4% за Националните агенции (Център за Развитие на Човешките Ресурси)
 • 5.6% за спорт, Жан Моне и административни разходи

Кой може да кандидатства?

Всяка организация, установена в държава-членка може да кандидатства, като тя кандидатства от името на всички организации, кандидатстващи по един и същи проект.

Какви видове проекти се финансират от Еразъм+?

Програмата Еразъм+ е структурирана около три ключови дейности:

 • Ключова дейност 1 – Образователна мобилност
 • Ключова дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
 • Ключова дейност 3 – Подкрепа за образователни политики

Ключова дейност 2, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, подкрепя:

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Алианси на знанието;
 • Секторни алианси на уменията;
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Програма следва да допринесе за развитието, трансфера и интегрирането на иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално и Европейски ниво.

Стратегически партньорства

Стратегическите партньорства целят да подкрепят развитието, трансфера и/или въвеждането на иновативни практики, както и внедряването на съвместни инициативи промотиращи сътрудничеството, взаиното обучение и обмена на опит на Европейско ниво.

Стратегическите партньорства са отворени за всяка една организация активна във всяка една област на образованието, обучението и младежта или други социално-икономически сектори, както и организациите провеждащи многосекторни дейности (напр. търговските камари, организациите, заети в областта на културата, т.н.)

Съществуват два типа стратегически партньорства:

 • Стратегически партньорства подкрепящи иновациите
 • Стратегически партньорства, подкрепящи обмена на добри практики

Петте области в рамките на които могат да бъдат развивани стратегически партньорства са следните – висше образование, професионално образование и обучение, училищно образование, образованието и ученето за възрастни и младежта.

Стратегическите партньорства са транснационални проекти, които обединяват минимум 3 организации от минимум 3 страни, като проектите са с продължителност от 2 до 3 години и включват и демонстрационна фаза. Отпуснатият бюджет може да варира между 300 000 и 450 000 евро в зависимост от продължителността на проекта.

Услугите, предлагани от Европроджект по програма Еразъм+

Европроджект използва следната методология от три стъпки за подготовка на проектите към Хоризонт 2020, с цел увеличаване на шансовете за успех:

ЕТАП III
Писане на проектопредложение
ЕТАП II
Изграждане на консорциум
ЕТАП I
Структуриране на проекта