Хоризонт 2020

Какво е Хоризонт 2020 ?

Хоризонт 2020 е новата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации за период от 7 години - 2014-2020 г.

Цялостното финансиране към схемата от близо €80 млрд. цели да финансира проекти за изследвания и иновации, с цел заздравяване на конкурентните позиции на ЕС и осигуряването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, заложен в стратегията „Европа 2020”.

Програмата е лансирана с цел да отговори на множество предизвикателства, като например предоляването на икономическата криза чрез стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни места, като взема впредвид нуждите на Европейските граждани и цели да инвестира в иновации, които подобряват техния живот и сигурността им, подпомага опазването на околната среда и заздравява европейските позиции в изследванията и иновациите.

Хоризонт 2020 има няколко приоритетни области:


  • Високи научни постижения
  • Индустриално лидерство
  • Социални предизвикателства

Кой може да кандидатства?


  • Изследователски нститути и университети, органи на местната и регионална власт, малки, средни и големи предприятия, неправителствени организации, международни организации
  • Консорциум с 3 и повече партньори от 3 и повече страни при повечето проекти

Какви видове проекти се финансират от Хоризонт 2020?


  • Действия в областта на изследванията и иновациите: Действието се състои от дейности, които целят да създадат нови знания и/или да изследват приложимостта на нови или подобрени технологии, продукти, процеси, услуги или решения. За целта те може да включват фундаментални или приложни изследвания, развитие и интеграция на технологични решения, тестване и валидиране на маломащабни прототипи в лаборатории или друга симулационна среда. В ограничен мащаб проектите могат да включват и демонстрационни или пилотни дейности, които целят да демонстрират техническата приложимост на иновацията в близка или еквивалентна на операционна среда. Интензитет на помощта: 100%

  • Действия в областта на иновациите: Действието се състои главно от дейности, насочени към изготвянето на планове, разработката и/или дизайна на нови, променени или подобрени продукти, процеси или услуги. Дейностите могат да включват изготвяне на прототипи, изпитвания, демонстрации, пилотни разработки, широкомащабно продуктово валидиране и въвеждане на пазара. Интензитет на помощта: 70%

  • Дейности по координация и подкрепа: Действието се състои главно от придружаващи мерки като стандартизация, дисеминация, повишаване на осведомеността и комуникация, изграждането на партньорски мрежи, услуги за координация и подкрепа, политическия диалог, дейности и изследвания на съвместното обучение, включително проектните разработки за нова инфраструктура. Дейността може да включва и допълващи дейности за изграждането на мрежи и координацията между програми в отделни страни. Интензитет на помощта: 100%

  • МСП Инструмент: Целта на МПС инструмента е да запълни дупките във финансирането при изследванията и иновациите, които са в ранен етап на развитие, както и да стимулира използването и прилагането на иновации. Проектите се избират чрез прилагането на подхода „отдолу-нагоре” в рамките на дадено социално предизвикателство или базова технология. Те трябва да бъдат от интерес и от полза за МСП и да имат ясно европейско измерение. Интензитет на помощта: 100% за фаза I, 70% за фаза II (100% за здравния сектор)

  • Бърз път към иновации (БПИ): БПИ е пилотна схема, прилагаща подхода „отдолу-нагоре”, която промотира близки до пазара иновационни дейности и е отворена към всички видове участници. БПИ проектите трябва да бъдат задвижени от нуждите на бизнеса и ясно да демонстрират реалистичния потенциал за бързо внедряване и навлизане на иновациите на пазара. Интензитет на помощта: 70%

Услугите, предлагани от Европроджект за Хоризонт 2020

Европроджект използва следната методология за подготовка на проектите към Хоризонт 2020, с цел увеличаване на шансовете за успех:

ЕТАП III
Писане на проектопредложение
ЕТАП II
Изграждане на консорциум
ЕТАП I
Структуриране на проекта