ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 – 2020 г.

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020, като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България според Споразумението за партньорство 2014-2020 г., е тясно свързана с целта за растеж и заетост и приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според Европа 2020 - интелигентен, устойчив и приобщаващ.

ОПИК има пет приоритетни оси, които целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието, като в същото време се подобри представянето на България по показателите: развитие на финансовия пазар, технологична готовност, пазарен дял, усъвършенстване на бизнеса и иновации, както и повишаване сигурността на доставките на газ за предприятията.

Основни моменти в новата програма са:

  • Насоченост и повече средства за малките и средни предприятия
  • Насоченост към проекти за иновации, повишаване на енергийната ефективност и капацитета за растеж и износ.
  • Инвестициите по ОПИК ще акцентират върху специфични области предвид Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и върху ключовите технологии за развитие (key enabling technologies - KETs)
  • Регионална приоритизация - разлики в интензитета на гранта между Югозападен регион и останалите региони в страната
  • Очаква се част от схемите да са отворени постоянно и само да се обявява кога ще е следващия им грантов прозорец.

Програмата ще може да осигури на българската икономика общо 1.2 млрд. евро до 2020 г.


Текущо отворени и предстоящи схеми към ОП Иновации и Конкурентоспособност са следните:

Схема Енергийна ефективност за МСП (март 2016 г.)

Схемата цели подобряване на енергийната ефективност на предприятията и използване на енергия от ВЕИ.

прочети повече

Схема Развитие на управленския капацитет на МСП (май 2016 г.)

Целта на схемата е предоставяне на подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на МСП в България и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

прочети повече

Схема Развитие на клъстери в България (юли 2016 г.)

Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

прочети повече

Пълната индикативна годишна програма за прием на проекти по ОПИК за 2017 г. може да изтеглите тук

ОП „Инициатива за МСП” 2014 – 2020г.

Оперативна програма „Инициатива за МСП“ цели подобряване на достъпа до дългово финансиране за малките и средните предприятия в България. В рамките на Инициативата за МСП, в България се предвижда да се изпълнява един гаранционен продукт. Продуктът включва неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП. Бюджетът на новата оперативна програма е в размер на 102 млн. евро като се очаква тя да бъде отворена през септември 2016 г.