Лайф

Какво представлява програма Лайф

Програма Лайф е финансовия инструмент на ЕС за подкрепа на проекти, свързани с околната среда и действията по климата. Главната цел на програма Лайф е да допринеса за вндеряването, одобрението и развитието на политиките и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата като кофинансира проекти с Европейска добавена стойност. € 3.4 милиарна евро са отделени за тази програма за периода 2014-2020 г. .

Програма Лайф е разделена на две под-програми, състощи се от различни приоритетни области:


 • Под-програма Околна среда
   • Околна среда и ресурсна ефективност;
   • Природа и биологично разнообразие;
   • Управление и информация, свързани с околната среда

 • Под-програма “Действия за климата”
   • Смекчаване на изменението на климата;
   • Адаптация към изменението на климата;
   • Управление и информация, свързани с климата.

Кой може да кандидатства?

Програма Лайф е отворена за кандидатстване от държавни или частни организации, субекти и институции, регистрирани в ЕС. Проектопредложенията могат да бъдат подадени от една организация или от консорциум, състоящ се от координираща организация и една или няколко свързани организации. Проектите могат да бъдат национални или транснационални, но действията трябва да бъдат извършвани на територията на 28те членки на ЕС.

Какви видове проекти се финансират от програма Лайф?


 • Пилотни проекти”, което означава проекти, които прилагат техники или методи, които не са били тествани другаде преди и които предлагат потенциални ползи за климата или околната среда в сравнение с настоящите добри практики и които могат впоследствие да бъдат приложени в по-голям мащаб при подобни ситуации;
 • Демонстрационни проекти” включват проекти, които прилагат на практика, тестват, оценяват и разпространяват действия, методологии или подходи, които са нови или непознати в съответния контекст на проекта (напр. географски, екологично, социално-икономически) и които могат да бъдат приложени и в други подобни ситуации;
 • Проекти за най-добри практики” означава проекти, които прилагат подходящи, икономически ефективни съвременни техники, методи и подходи като вземат впредвид специфичния контекст на проекта;;
 • “Проекти за разпространение на информация, повишаване на осведомеността и дисеминация” означава проекти, които са насочени към подкрепата на комуникацията, разпространението на информация и повишаване на осведомеността в областите на подпорограмите Околна среда и Действия за климата.

Главни характеристики на програмата:


 • Среден размер на бюджета между 1.5 и 2 милиона
 • Интензитен на помощта: 60%
 • Индиректни разходи: 7%
 • Средна продължителност: между 2 и 3 години
 • Партньорства: Проекти за сътрудничество към програма Лайф не са задължителни. Въпреки това се дават допълнителни точки за транснационални проекти.

Услугите, предлагани от Европроджект за програма Лайф

Европроджект използва следната методология от 3 стъпки за подготовка на проектите към Хоризонт 2020, с цел увеличаване на шансовете за успех:

ЕТАП III
Писане на проектопредложение
ЕТАП II
Изграждане на консорциум
ЕТАП I
Структуриране на проекта