Други програми


ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) е поверена на Министерството на образованието и науката (МОН), а общият й бюджет възлиза на 1.37 млрд.лв. (европейско и национално финансиране). Програмата цели увеличаване на върховите научни постижения, включително обучението и задържането на нови поколения висококвалифицирани специалисти в страната, като се отваря за сътрудничеството между промишлеността и науката и облекчава системата за кариерно развитие.

Основните задачи на програмата са:

 • Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”);
 • Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Програмата има 3 приоритетни оси:

"Научни изследвания и технологично развитие"

Цели се повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите чрез Центрове за компетентност, Центрове за върхови постижения, Научна инфраструктура, Развитие на регионална интелигентна специализация и Международно сътрудничество.

"Образование и учене през целия живот"

Цели да се подобри достъпа до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36% чрез подобряване качеството на училищното образование, достъп до и качество на висшето образование, учене през целия живот, професионално образование и връзка с пазара на труда и допълващи хоризонтални дейности.

"Образователна среда за активно социално приобщаване"

Цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и  социализация чрез активно включване и социално-икономичекса интеграция.

Потенциални Бенефициенти:

Публични и частни научни организации, институти, лаборатории, предприятия за НИР (включително БАН и ССА), висши училища и/или техни основни звена, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, МОН и второстепенни разпоредители, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС).

За повече информация прочетете тук.

ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

Стратегията на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. се основава на три приоритета. Това са:

 • По-висока и по-качествена заетост.
 • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
 • Модернизиране на публичните политики.

За справяне с описаните проблеми по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за финансиране на фирмите в следните направления:

 1. Курсове за квалификация и преквалификация и за обучение
 2. Въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда
 3. Наемане на хора от различни региони
 4. Финансиране за подобряване условията на труд чрез внедряване на нови технологии
 5. Финансиране за подобряване условията на труд чрез прилагане на системи за мониторинг и контрол и стандарти за управление
 6. Подкрепа за стартиращи предприемачи

Отворени или предстоящи процедури:

 • Процедура „Добри и безопастни услови на труд” /февруари 2016 г./
 • Процедура „Обучения за заети лица“ /март 2016 г./
 • Процедура „Специфични обучения за заети лица“ /септември 2016 г./

Потенциални бенефициенти:

Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; браншови организации; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за кариерно развитие; неправителствени организации.

За повече информация прочетете тук.

ОП Околна среда 2014 – 2020 г.

Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" (ОПОС) е предназначена за подпомагане развитието на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие.
Приоритетните оси на програмата са:

 • Приоритетна ос 1: Води
 • Приоритетна ос 2: Отпадъци
 • Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразноообразие
 • Приоритетна ос 4: Подкрепа за интегриране на политика за околна среда и политика по изменение на климата при прилагане на ЕСИФ

Потенциални Бенефициенти:

Институции/звена/структури отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на ПОС и ПИК, общини.

За повече информация прочетете тук.

ОП Региони в Растеж 2014 – 2020 г.

Оперативната програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.  е предназначена за подобряване на социално-икономическото и териториалното развитие и генериране на растеж и заетост в българските региони.

Потенциални Бенефициенти:

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; Агенция „Пътна инфраструктура”, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, „Метрополитен” ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура”.

За повече информация прочетете тук.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Целта на програмата е постигане на устойчива транспортна система.

Потенциални Бенефициенти:

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; Агенция „Пътна инфраструктура”, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, „Метрополитен” ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура”.

За повече информация прочетете тук.

ОП „Добро управление” 2014-2020 г.

Целта на програмата е постигане на  висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса, както и повишаване на прозрачността и ефективната работа на Съдебната система в България.

Потенциални Бенефициенти:

Потенциални бенефициенти на по предвидените за изпълнение схеми са всички структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско ниво), съдебната система и структури на гражданското общество.

За повече информация прочетете тук.