Референции

BioReg

Координатор CEDEN – France
H2020,
1m€, 8 партньора, 2016-2019

Проектът BioReg се стреми да използва потенциала на дървените отпадъците на регионално ниво в ЕС чрез създаването на платформа за заинтересовани страни, чрез която демонстрационни индустриални екоститеми по веригата на добавената стойност на дървестните отпадъци взаимодействат с региони в ЕС с неизползвана биомаса от дървени отпадъци.

SUCCESS4ALL

Координатор PSB Paris Business School-France
Erasmus+, Стратегическо партньорство 2016,
364k€, 8 партньора, 2.5 години

Разработване на иновативна платформа за електронно обучение, която да предостави достъп до образователни ресурси на тема предприемачество. Платформата ще е фокусирана върху хората със специални потребности, като ще цели да ги интегрира и да адаптира подход към включващо образование. Европроджект е също и проектен мениджър.

SUPTraining

Координатор Bayer SAS - France
Erasmus+, Стратегическо партньорство 2014,
300k€, 4 партньора, 2 years

Разработване на платформа за електронно обучение за устойчиво използване на пестициди. Платформата е разработена от Европроджект на френски, английски и италиански език. Европроджект е и мениджър на проекта.

Snowball

Координатор Gedicom - France
FP7, 2013-2017, 5m€, 11 партньора
Snowball се стреми да редуцира влиянието на утежняващи фактори в ситуация на криза, благодарение на адаптивно прогнозиране и инструменти за подкрепа.

BRICSInTour

Координатор CERES - Spain
Leonardo da Vinci, 2012-2014
Подобряване на професионалното обучение в туристическия сектор с цел привличане на туристи от BRIC страни чрез размяна на добри практики, осъществявани в страните на партньорите.

E-VitiClimate

Координатор IFV - France
Leonardo da Vinci, 2011-2013, 400k€, 6 партньора
E-VitiClimate има за цел да обучава учители и обучаващи чрез иновативна платформа по въпросите, свързани с изменението на климата и по различни лозарски техники, за да се помогне на производителите да се адаптират към изменението на климата.

Webinar2learn

Координатор Fundacja Obserwatorium Zarządzania (FOZ)
Leonardo da Vinci, 2011-2013, 350k€
Основната цел на този проект е да се прехвърли методологията за обучение на Webcast (WTM) към страни в Европа - България, Словакия, Полша и Австрия.

Food-Skills

Координатор IFES - Spain
2008-2010
Основната цел на FOODSKILLS е да се адаптира методологията за признаване на неформално и неофициално обучение в стратегиите за обучение на хранително-вкусовия сектор в Европейския съюз.

Food-Ec Vet

Координатор Fundación De Estudios Sociales Del Sector Agroalimentario - Spain
2011-2013
FOOD-ECVET предлага да включи резултатите от Food-Skills, за да се улесни разбирането на модела на ECVET от социалните партньори в хранителния сектор и подобряване на участието на работниците с ниски нива на квалификация в областта на професионалното обучение и програми за учене през целия живот.

EQF-Spread

Координатор IFES - Spain
2010-2012
Целта на проекта е да предложи, от гледна точка на пазара на труда - представляван от публичните администрации, социални партньори, учебни центрове и фирми - специфична методология и инструментариум за прилагането и разработването на ЕКР в националните и секторни квалификационни рамки.

Food-Fit

Координатор IFES - Spain
2009-2011
Общата цел на проекта FOOD-FIT е да се разработи, от гледна точка на социалните партньори и фирми, методология и група от инструменти за прилагането и развитието на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) в хранително-вкусовия сектор в на ЕС.

FABNET

Координатор FOOD INDUSTRIAL RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT COMPANY S.A. - Greece
2007-2009
Проектът на EU-BALKAN-FABNET е насочен към насърчаване на по-активното участие на изследователи от Западните Балкани в проекти на Седмата рамкова програма (FP7).

Balkan Agro Food Network

Координатор University of Plovdiv - Bulgaria
2008
Проектът BAFN цели стимулиране на научните изследвания при производство на храни в страните от Западните Балкани.

Romair

Координатор ARIA Technologies - France
2010-2012, 4 партньора
Чрез френско-румънското сътрудничество, ARIA Technologies е инсталирала система за прогнозиране на качеството на въздуха в Националната агенция за опазване на околната среда (NEPA) в Румъния, която вече работи и издава ежедневни отчети относно разпространението на замърсители.

BAN IBIR

Координатор Institute of Biology and Immunology of Reproduction - Bulgaria
Национален проект за укрепване на изследователския капацитет на Българския център "Биология и имунология на размножаването" чрез повишаване на възможностите на човешките ресурси на CBIR и своята изследователска интеграция с европейски партньори.

CropSustaIn

Координатор Agricultural Institute of Slovenia
2012-2015, 2.8M€
Значително подобряване на научните изследвания за развитието на устойчивото производство на култури и екологично чисти стратегии за растителна защита в Словения при променящите се климатични условия.

Mars Armor

2011-2012, OP Competitiveness, 451k€
Укрепване на позициите Mars Armors като успешен производител на международния пазар чрез разработване и интегриране на ERP система.

TM Auto

2012-2013, OP Competitiveness, 242k€
Прилагане на интегрирана система за управление на ресурсите за повишаване на конкурентоспособността на TM-Aуто ООД.

Termoinvest

2012-2013, OP Competitiveness, 1.8M€
Иновативен съд за транспортиране на газ под високо налягане: реализация на иновативния потенциал на българската компания Термоинвест.

Plovdiv University

2011-2012, OP Competitiveness, 905k€
Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове.